Regulamin Salonu ChochlikVRoom

Zasady przebywania w obiekcie „Chochlik Vroom” (zwanego dalej VRoom), będącego własnością „Chochlik – Piotr Falis” i przeciwwskazania do korzystania z symulatorów i urządzeń wirtualnej rzeczywistości.,

Przez zakup biletu wstępu uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania, ponosząc pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki wynikające z ich nierespektowania.

Każda osoba przebywająca w Vroom zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz instrukcji i zaleceń Obsługi VRoom.

 1. W celu zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa uczestników oraz w celu zapobiegania ewentualnym szkodom mogącym powstać w VRoom – na obiekcie zainstalowany jest monitoring wizyjny z możliwością rejestracji.
 2. Każdy uczestnik zabawy poprzez obecność na terenie VRoom wyraża zgodę na nagrywanie swojej osoby (wizerunku) oraz wizerunku swojego podopiecznego.
 3. Na terenie całego Obiektu VRoom bezwględnie zabronione jest:
  • palenie tytoniu i korzystanie z papierosów elektronicznych lub podobnych,
  • wnoszenie do Obiektu, zażywanie oraz przebywanie pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych,
  • wnoszenie do obiektu alkoholu lub przebywanie pod jego wpływem,
  • wnoszenie jakiejkolwiek broni i materiałów mogących zagrażać bezpieczeństwu,
  • spożywanie pożywienia w pokojach gier (w których znajduje się sprzęt VR),
  • wchodzenie do pomieszczeń oznaczonych jako “służbowe”,
  • zachowanie mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i rzeczy.

W przypadku wystąpienia okoliczności nie stosowania się przez osoby do powyższych zaleceń – VRoom zastrzega sobie prawo do przerwania świadczonej usługi bez możliwości zwrotu kosztów, w jakiejkolwiek części, za świadczoną usługę.
W przypadku wystąpienia okoliczności zagrażających bezpieczeńśtwu Obiektu lub osób w nim przebywających, VRoom zastrzega sobie również prawo żadania opuszczenia obiektu

 1. W przypadku zniszczenia sprzętu lub jakiegokolwiek innego obiektu stanowiącego część salonu Chochlik VRoom, wynikającego z nieprawidłowego posługiwania się nim lub rażącego niestosowania się do wskazówek Obsługi (np. rzucanie Headsetem lub kontrolerami, wyjście poza tak zwaną strefę bezpieczeństwa, rzucanie się w ściany,, kopanie, skakanie, bieganie po pokoju), koszt naprawy pokrywa osoba odpowiedzialna za zniszczenie lub jej Opiekun.
 2. Wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłaszać Obsłudze VRoomu.
 3. VRoom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu w przypadku wyjścia poza strefę bezpieczeństwa podczas rozgrywki.
 4. W przypadku wystąpienia skutków niepożądanych (nudności, zawrotów głowy) należy niezwłocznie przerwać rozgrywkę oraz powiadomić Obsługę.
Przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z usługi VRoomu

Zaleca się, aby każda osoba przed skorzystaniem z usług VRoomu przeprowadziła odpowiednią konsultację z lekarzem w celu uniknięcia jakichkolwiek negatywnych skutków mogących wpłynąć na stan jego zdrowia.
VRoom przestrzega i odradza korzystania ze świadczonych przez siebie usług w przypadkach występowania m.in.: epilepsji, upośledzenia zmysłu równowagi i ruchu, zmęczenia, senności, problemów trawiennych, napięcia emocjonalnego lub niepokoju, migren, bólów głowy i ucha, schorzeń układu sercowego.

Przeciwwskazania wiekowe do korzystania z usług VRoomu

Ze względów bezpieczeństwa korzystanie z urządzeń wirtualnej rzeczywistości i symulatorów przez osoby:
poniżej 13. roku życia – możliwe jest wyłącznie pod opieką i za zgodą rodzica/opiekuna prawnego,
poniżej 16. roku życia – możliwe jest za okazaniem zgody uczestnictwa, podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego.

Zakup biletów oraz przysługujące ulgi w zakupie biletów Vroom
 1. Wszelkie pozycje w cenniku podane są dla jednego stanowiska, niezależnie od ilości korzystających osób.
Użytkownicy VRoomu mogą wyrazić zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku, zarejestrowanego na terenie obiektu – dla celów marketingowych działalności VRoomu. Zgodę taką należy zgłosić Obsłudze w formie słownej lub pisemnej.